Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng điện tử số

Bài giảng điện tử số

1561 Lượt xem

Bài giảng điện tử số

XemTải xuống Bộ giải mã
Cung cấp 1 hay nhiều thông tin ở ñầu ra khi ñầu vàoxuất hiện tổ hợp các biến nhị phân ứng với 1 hay nhiều từ mã ñã ñược lựa chọn từ trước.
• Giải mã cho 1 cấu hình (hay 1 từ mã) ñã ñược xác ñịnh
Ví dụ
ðầu ra của bộ giải mã bằng 1(0) nếu ở ñầu vào 4 bit nhị
phân ABCD = 0111, các trường hợp khác ñầu ra = 0(1)