Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

1493 Lượt xem

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

XemTải xuống Bài toán sắp xếp
Bài toán sắp xếp là bài toán sắp xếp n đối tượng cho trước dựa trên một tiêu chí nào đó theo một thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Chẳng hạn bài toán sắp xếp danh sách các sinh viên theo thứ tự tăng dần của họ tên, giảm dần của điểm tổng kết. Thông thường, mỗi đối tượng sắp xếp là một mẫu tin gồm nhiều trường trong đó có một hoặc nhiều trường khoá. Kiểu của trường khoá là kiểu có quan hệ thứ tự (như kiểu nguyên, thực và ký tự.). Mục đích của việc sắp xếp là tổ chức các đối tượng đó theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của trường khóa.
Để đơn giản nhưng không làm mất tính tổng quát ta coi mỗi đối tượng cần sắp xếp chỉ gồm một trường khoá với kiểu số nguyên và được lưu trữ trong một mảng. Mảng các đối tượng được khai báo như sau:
Const Max = 100;
Var A: Array[1.Max] of Integer;
Trong quá trình sắp xếp ta thường phải thực hiện việc hoán đổi vị trí hai đối tượng cho nhau, thủ tục hoán đổi vị trí hai đối tượng được thể hiện như sau:
Procedure Swap(var x,y: Integer);
Var z: Integer;
Begin
z := x;
x := y;
y := z;
End;
Dễ thấy rằng thủ tục hoán đổi hai đổi tượng x, y có độ phức tạp là O(1).