Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

1694 Lượt xem

Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

Xem Tải xuống Bài giải các bài tập không gỉải ĐTCB/CNTT
 
 
1.2  Áp dụng định luật Kirchhoff cho:
   Vòng 1cho:  -12V + 6I1- 4I 2 =0         à    12V = 6I1 – 4I2       (1)
   Vòng 2 cho:  – 6 V+2I3+ 4I 2 +2I3=0   à    6V = 4I3 + 4I2         (2)                                 
   Nút 1 cho:     I1 + I2 – I3 = 0    (3)

  1.    Cho:      4I2 = -12 V + 6 I1          (4)
  2.    Cho:      4I2 =  6 V – 6 I3        à I2 = (6/4)A – I3 =1,5A – I3     (5)
  3.     Cho:     I1 = I3 – I2                  (6)

 
Thay (6) vào (4) cho:
                  4I2 = -12 V + 6 (I3  – I2)      à 10 I2 = -12 V + 6 I3  (7) 
Thay (5) vào (7) được:
        10 (1,5 A – I 3) = – 12 V + 6 I3
         15V – 10 I3 = – 12 V + 6 I3   à 27 V = 16 I3  
      à  I3 = 27/16 = 1,6875 A           ( 8 )
Thay (9) vào (5) cho:
           I2 =1,5 A – I3  =1,5A – 1,6875A   = – 0.,1875 A      ( 9 )
 Từ (6) tinh được:
           I 1 = I 3 – I 2 = 1,6875 – (- 0,1875) = 1,875       (10)
1.3.      1. Phương pháp nút  (KCL):
     Theo chiều đã chọn trong hình. ta có:
             I1 – I2 + I – I3  = 0   à  I1 + I = I2 + I3        (1)
      Gọi điện thế tại nút  là V2, ta viết được: