Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » 22 Bài tập kế toán tài chính

22 Bài tập kế toán tài chính

1389 Lượt xem

22 Bài tập kế toán tài chính

XemTải xuốngBài 14:Doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm, trong tháng 8/N có tài liệu sau: (Đvt: 1000đ)
1. Giá trịsản phẩm dởdang đầu tháng 5.500
2. Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng:
– Vật liệu chính 9.000
– Vật liệu phục và khác 3.000
– Nhân công trực tiếp 7.179
– Sản xuất chung 4.829
3. Sốlượng sản phẩm nhập kho trong tháng 100, dởdang cuối tháng 20.
Yêu cầu:
1. Xác định giá trịsản phẩm dởdang cuối tháng theo các phương pháp sau:
a- Theo chi phí NVL chính (Giá trịsản phẩm dởdang đầu tháng là khoản mục NVL chính).
b- Theo chi phí NVL trực tiếp (Giá trịsản phẩm dởdang đầu tháng là khoản mục NVL trực tiếp).
c- Theo phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương. Cho biết mức độhoàn thành của
sản phẩm dởdang cuối tháng 60%, vật liệu chính được đưa 1 lần vào đầu quá trình sản xuất, các khoản
mục dởdang đầu tháng.
– Vật liệu chính 3.000
– Vật liệu phụ600
– Nhân công trực tiếp 1.200
– Sản xuất chung 700
2. Xác định phương pháp tính giá thành thích hợp và lập phiếu tính giá thành sản phẩm (Cho biết
Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dởdang theo chi phí NVL chính).