Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » 196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

2191 Lượt xem

196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

XemTải xuốngCâu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con đường đúng đắn? Câu 2: Phân tích và chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam? Câu 3: Trình bày những yếu tố hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa của việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?